Bulgarian Subtitles A Town Without Christmas (2001)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called A Town Without Christmas

Subtitles created: 2015-12-22 23:48:13
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for A Town Without Christmas.
Another lang for A Town Without Christmas.

Download containts:
A.Town.Without.Christmas.2001.DVDRip.XviD-REFLUX.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ìîòî íà òîâà äåòå ðàçâúëíóâà
öÿëàòà ñòðàíà.

26
00:02:42,038 --> 00:02:45,041
À íèå íÿìàìå êîëåäíà èñòîðèÿ.

27
00:02:49,998 --> 00:02:54,048
Ãëåäàòå
"Îðúæèÿòà - ïðîáëåì èëè çàùèòà?".

28
00:02:54,678 --> 00:03:00,668
Ùå âèäèòå êàê ñå êóïóâà ïèñòîëåò
ñ ôàëøèâ äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò.

29
00:03:01,038 --> 00:03:05,778
Åì-Äæåé, åëà.
- Íàìèðàì ñå ïðåä îðúæååí ìàãàçèí.

30
00:03:05,878 --> 00:03:11,868
Ñ òàçè êàìåðà ùå çàñíåìà
êàê çà 5 ìèí ùå ñè êóïÿ ïèñòîëåò.

31
00:03:12,078 --> 00:03:14,160
Íå õàðåñâàø êàìåðàòà?

32
00:03:14,888 --> 00:03:17,334
Ñàìî äà íàãëàñÿ îáåêòèâà.

33
00:03:20,728 --> 00:03:25,256
Òðúãâàì.
- Ñïðåòå çâóêà. Åì-Äæåé...

34
00:03:27,048 --> 00:03:29,050
Ïðî÷åòè òîâà.

35
00:03:32,408 --> 00:03:38,028
"Ìèëè Äÿäî Êîëåäà,
ìîëÿ òå, ïîìîãíè íà ìàìà è òàòêî.

36
00:03:38,128 --> 00:03:42,417
Òàòêî âå÷å íå ðàáîòè
è íÿìàìå ìíîãî çà ÿäåíå.

37
00:03:44,568 --> 00:03:47,508
Äîíåñè ìó ðàáîòà,
à íà ìàìà - õðàíà."

38
00.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #