Czech Subtitles Babylon 5: The Legend Of The Rangers: To Live And Die In Starlight (2002)

Download this subtitles in Czech language for movie called Babylon 5: The Legend Of The Rangers: To Live And Die In Starlight

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 696.90 MB
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 29.97
Number of CDs: 1

Czech subs for Babylon 5: The Legend Of The Rangers: To Live And Die In Starlight.
Another lang for Babylon 5: The Legend Of The Rangers: To Live And Die In Starlight.

Download containts:
Babylon 5 - Legend Of The Rangers_CS.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......Ale nezemøeme bezdùvodnì.
{4545}{4625}Vyšlete tísòový signál.
{5085}{5121}Jsme Rangeøi.
{5121}{5220}Vydáváme se na temná místa,|kam nikdo jiný nevstoupí.
{5220}{5325}Neustupujeme z boje.
{5325}{5450}Stojíme na mostì a nikdo pøes nás neprojde.
{5450}{5573}Neustupujeme za žádných okolností.
{5573}{5702}Žijeme pro Jednoho a pro Jednoho i zemøeme.
{6215}{6328}Babylon 5: Legenda o Rangerech
{6420}{6572}Minbar, domovská planeta Minbarské|federace, sídlo Mezihvìzdné Aliance
{6725}{6766}Zobrazit!
{6888}{7030}Žít a zemøít v záøi hvìzd
{7610}{7670}Jsou impozantní, že?
{7670}{7800}"Impozantní" není zrovna slovo, které jsem|hledal, G'Kare.
{7800}{7860}Tak tøeba "zlovìstné"?
{7860}{7980}Ne!|"Hrozivé," "potencionálnì nepøátelské",
{7980}{8095}"silnì vyzbrojené" a "naprosto neestetické".
{8095}{8159}Zkuste "neznámé".
{8159}{8315}K ohodnocení "nepøátelské" nebo "hrozivé"|èi tøeba "zlovìstné"
{8315}{8385}je tøeba o nich nìco vìdìt.
{8385}{8562}Naše rasa cestuje vesmírem už více nìž .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #