Greek Subtitles Blade (1998)

Download this subtitles in Greek language for movie called Blade

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: n/a
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 2

Greek subs for Blade.
Another lang for Blade.

Download containts:
Blade CD1.sub
Blade CD2.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

........
{16142}{16190}Ïé ôñáõìáôéïöïñåßò åßðáíå üôé|áêüìá ïýñëéáæå
{16201}{16282}üôáí ôïí âñÞêáí êáñöùìÝíï ó'Ýíá ôïß÷ï.
{16293}{16338}Åßíáé ðïëý ùñáßï.
{16651}{16675}Ôïõ Ýêáíåò ÷çìéêÞ áíÜëõóç;
{16687}{16724}Ôï æÜ÷áñï ôïõ åßíáé 3 öïñÝò ðÜíù|áðü ôï êáíïíéêü,
{16736}{16769}ï öþóöïñïò êáé ôï ïõñéêü ïîý Ý÷ïõí|ôéíá÷ôåß óôá ýøç.
{16780}{16855}ÁõôÜ ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé|áðü áéìáôïëïãéêÞ åîÝôáóç;
{16866}{16910}Íáé.
{16922}{16963}Íáé áëëÜ áõôü åßíáé ôåëåßùò ðáñÜëïãï.
{17035}{17071}Ôá åñõèñÜ áéìïóöáßñéá åßíáé|áìößêõñôá,
{17082}{17108}êÜôé ðïõ åßíáé áäýíáôï.
{17120}{17198}Êïßôáîå ôá ðïëõóáê÷áñßäéá.|¸÷ïõí äýï ðõñÞíåò.
{17271}{17343}Êïßôáîå ÊÝñôéò, åßíáé 3.00|ôï ðñùß--
{17354}{17378}Äåí åßíáé áóôåßï.
{17389}{17464}¸÷ù áöÞóåé ôï ðôþìá íá êÜèåôáé|óôï íåêñïôïìåßï áõôÞ ôç óôéãìÞ.
{17475}{17536}Íüìéæá üôé õðïó÷Ýèçêåò ðùò 8á|ìïõ äþóåéò ëßãï ÷ñüíï.
{17547}{17611}ÁðëÜ èÝëù íá Ýñèåéò êÜôù |êáé íá ñßîåéò ìéá ìáôéÜ.
{17768}{17846}ÅíôÜîåé. Äåßîå ìïõ ôï ðôþìá.
{17857}{17910}Êáé äåí èÝëù í'áêïýóù ëÝî.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #