Greek Subtitles Boy 7 (2015)

Download this subtitles in Greek language for movie called Boy 7

Subtitles created: 2015-06-24 23:46:07
Size: 40650 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Boy 7.
Another lang for Boy 7.

Download containts:
Boy 7 2015 BRRip XviD AC3-EVO.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......00:05:47,709
¸ëá!

27
00:05:54,751 --> 00:05:56,209
Ôé êÜíåéò;

28
00:06:19,626 --> 00:06:22,792
ÊáëÜ åßóáé;

29
00:06:30,084 --> 00:06:34,042
Ç Ýñåõíá âñßóêåôáé áêüìç óå åîÝëéîç,
áëëÜ ðçãÝò ôçò áóôõíïìßáò áíáöÝñïõí...

30
00:06:34,209 --> 00:06:39,001
üôé ï ýðïðôïò ðéèáíüôáôá
êñýâåôáé êïíôÜ óôï óðßôé.

31
00:06:39,709 --> 00:06:41,869
Ï äéåõèõíôÞò ôçò
ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò ôçò Ïëëáíäßáò,

32
00:06:41,870 --> 00:06:43,209
Willem de Geer, åßíáé íåêñüò.

33
00:06:43,376 --> 00:06:46,556
Ðéèáíüôáôá äïëïöïíÞèçêå
ðåñßðïõ óôéò ôÝóóåñéò ôï ðñùß,

34
00:06:46,557 --> 00:06:48,001
óôï óðßôé ôïõ óôç ×Üãç.

35
00:06:48,167 --> 00:06:50,584
Ï èÜíáôüò ôïõò äåí Ý÷åé åðéâåâáéùèåß
áêüìá, áð' ôçí áóôõíïìßá.

36
00:06:50,751 --> 00:06:54,542
¼ëïé, üìùò, åßíáé óßãïõñïé
üôé ðñüêåéôáé ãéá ôïí Willem de Geer.

37
00:06:54,709 --> 00:06:58,167
Ï Ðñùèõðïõñãüò ÓÜóåí,
Ýêáíå ìéá äÞëùóç...

38
00:07:34,751 --> 00:07:36,292
Îõðíçóåò, åðéôÝëïõò;

39
00:07:38,3.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #