Hebrew Subtitles Breakout Kings (2011)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called Breakout Kings

Subtitles created: 2013-10-28 12:44:20
Size: 62567 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Hebrew subs for Breakout Kings.
Another lang for Breakout Kings.

Download containts:
Breakout.Kings.S01E02.DVDRip.XviD-DEMAND-heb.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......:01:13,349 --> 00:01:16,268
áöåøä äéòéìä áéåúø
.åäàðåùéú áéåúø ùàôùø

27
00:01:17,000 --> 00:01:20,074
Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org

28
00:01:27,112 --> 00:01:29,447
äéëåðå ìáãé÷ú
.äæøí äùðééä

29
00:01:29,581 --> 00:01:32,149
äéëåðå ìáãé÷ú
.äæøí äùðééä

30
00:02:01,680 --> 00:02:02,982
!àù

31
00:02:04,316 --> 00:02:05,416
!àù

32
00:02:05,534 --> 00:02:06,985
!úåöéàå àåúé îëàï
!àðé ðùøó

33
00:02:07,003 --> 00:02:08,853
!ôúç àú æä! äéã ùìé
!àìåäéí, äéã ùìé

34
00:02:12,790 --> 00:02:14,158
?îä ìòæàæì, ôøééñ

35
00:02:14,192 --> 00:02:17,045
...áãé÷ú äæøí
.âøîå ìðéöåöåú áëì î÷åí

36
00:02:17,980 --> 00:02:20,331
æä òãééï îøâéù
.ùæä ðùøó

37
00:02:20,449 --> 00:02:22,551
.àúï ìê æøé÷ú îåøôéåí

38
00:02:23,185 --> 00:02:24,586
úøâéù çí ìîùê
,îñôø ùðéåú

39
00:02:24,620 --> 00:02:26,620
åàæ éùéøåú
.ìàøõ äçìåîåú

40
00:02:30,275 --> 00:02:31,992
.úäðä áàøõ äçìåîåú

41
00:03:12,684 .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #