Hebrew Subtitles Breakout Kings (2011)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called Breakout Kings

Subtitles created: 2011-05-17 15:46:44
Size: 57720 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Hebrew subs for Breakout Kings.
Another lang for Breakout Kings.

Download containts:
Breakout.Kings.S01E10.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......åàú äàôéí ùìëí ìúé÷éåú

28
00:03:27,272 --> 00:03:29,224
.àçé, àðçðå ôä ôçåú î3 ùðéåú

29
00:03:30,056 --> 00:03:30,944
.úñâåø àú æä

30
00:03:32,628 --> 00:03:34,383
.àæ ëøâò ãáøúé àí äîðäì ðå÷ñ

31
00:03:34,384 --> 00:03:35,435
?àðé öøéê ìùáú

32
00:03:35,436 --> 00:03:36,638
,äåà ùí òìéðå òéï

33
00:03:36,639 --> 00:03:37,863
,äåà àåäá àéê ùäòðééðéí îú÷ãîéí

34
00:03:37,864 --> 00:03:39,928
åäåà ùàì äøáä ùàìåú ðå÷áåú
.òìééê

35
00:03:40,586 --> 00:03:42,442
éãòúí ùäâåó äàðåùé
öøéê ñåëø îåøëá

36
00:03:42,443 --> 00:03:44,887
?åùåîï îîéñ ìúô÷åã àåôèéîìé

37
00:03:44,977 --> 00:03:46,000
.ìñåôðéåú éù àú ùðéäí

38
00:03:46,250 --> 00:03:47,022
àæ àúä àåîø

39
00:03:47,023 --> 00:03:48,200
?ùñåôâðéåú èåáåú ìðå
.ëï

40
00:03:49,291 --> 00:03:50,252
ðå÷ñ àîø...

41
00:03:50,461 --> 00:03:54,141
ùàí úîùéê ëëä, æä éëåì ìäçæéø
.àåúê ìéçéãú äîøùìéí

42
00:03:55,294 --> 00:03:56,851
?öøéê îùäå,ùéé

43
00:03:59,268 --> 00:04:00,.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #