Bulgarian Subtitles Chased By Dinosaurs (2003)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Chased By Dinosaurs

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: n/a
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: n/a

Bulgarian subs for Chased By Dinosaurs.
Another lang for Chased By Dinosaurs.

Download containts:
BBC.Chased.By.Sea.Monsters.2of3.DVDRip.DivX511-AC3.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......41}{3688}À àç ñïå÷åëèõ îáëîãà.
{3829}{3952}Òàì ñå âèæäà ìàëúê äúíêëåîñòåóñ.|Òî÷íî ïîä ìåí.
{3957}{4025}Òúðñè ïàð÷åíöà îò ïðèìàìêàòà.
{4030}{4153}Òåçè áðîíèðàíè ðèáè ñà ïðîöúôòÿâàëè|áëèçî 50 ìèëèîíà ãîäèíè
{4158}{4227}ïðåäè äà èç÷åçíàò íàïúëíî.
{4401}{4460}×óéòå òîâà!
{4465}{4525}Òðúïêè äà òå ïîáèÿò.
{4543}{4632}Ãîëåìèÿò õèùíèê ñõðóñêà ìàëêîòî
{4637}{4695}è òî ïðåç áðîíèðàíèòå ïëî÷è.
{4771}{4871}Äúíêëåîñòåóñúò íè ïîêàçà|èñòèíñêèÿ ñè îáëèê.
{4876}{4984}Òîé å íå ñàìî õèùíèê, íî è êàíèáàë.
{5099}{5168}À êîëêîòî äî îáíîñêèòå ìó...
{5306}{5384}Âÿðâàòå èëè íå, òîâà å íîðìàëíî ïîâåäåíèå.
{5389}{5462}Íà äúíêëåîñòåóñà íå ìó ñå å äîãàäèëî.
{5467}{5560}Ðèáà êàòî íåãî, õðàíåùà ñå|ñ áðîíèðàíî ìåñî,
{5567}{5648}òðÿáâà äà ñå îñâîáîäè îò|íåñìèëàåìèòå õàïêè.
{5653}{5811}Òàêà ÷å, ñåãà ïîâúðíà ïàð÷åòà îò áðîíÿòà|íà ðèáàòà è â ñëó÷àÿ - ðèçíèöàòà,
{5816}{5880}êîåòî å íàïúëíî íîðìàëíî.
{5933}{6061}{Y:i}Íîðìàëíî çà âðåìåòî ïðåäè|360 ìèëèîíà ãîäèíè, ìîæå áè.
{6113}{6200}{Y:i}Íî íÿìà âðåìå çà.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #