Turkish Subtitles Citizen Kane (1941)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Citizen Kane

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: Other
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for Citizen Kane.
Another lang for Citizen Kane.

Download containts:
Citizen Kane TR.txt
Citizen Kane EN.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......e, kaðýt fabrikalarý...
{8675}{8810}...apartmanlar,|fabrikalar, ormanlar, limanlar.
{8800}{8880}bir impartorluk ki 50 yýlldýr hiç...
{8900}{8957}...durmadan akan bir nehir gibi...
{8950}{9047}...zenginlik getiren dünyanýn 3.|büyük altýn madeninin içersinde.
{9075}{9150}amerikan tarihinde ünlenen| Kane servetinin baþlangýç noktasý.
{9150}{9285}nasýl olurda evin hizmetçisi Mary Kane,|iþini yapmayan birisi, 1868 de...
{9275}{9367}...terk edilmiþ madenin deðersiz|tabusunu býrakýr:
{9375}{9450}The Colorado Lode.
{9450}{9550}57 yýl sonra,|hükümet soruþturmasýndan önce...
{9550}{9635}... Walter P. Thatcher,| Wall Street yaþlýlarýndan...
{9650}{9740}...yýllarca kane gazetelerinin|takipçisi kredilere hücum eder...
{9725}{9782}...ve gençliðine geri döner.
{9800}{9930}þirketim bayan kane' nin þu ana|kadar elde ettiði büyük zenginlik|için bir emanetçi tuttu.
{9925}{10022}bu çocuðu, Charles Foster Kane'ni,|iþe almamýz onun isteðiydi.
{10025}{10137}þef, deðil mi, bu durumda,|Charles F.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #