Bulgarian Subtitles Death At A Funeral (2010)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Death At A Funeral

Subtitles created: 2011-04-28 21:47:15
Size: 82736 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Death At A Funeral.
Another lang for Death At A Funeral.

Download containts:
LAST.DANCE.1996.DVDrip.Swesub-Mr_KeFF.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
21
00:04:05,640 --> 00:04:09,200
Îïèòâàì ñå äà ðàçáåðà, ùî çà èäèîò
ñå ïîÿâÿâà íà ïúðâèÿ ñè ðàáîòåí äåí,

22
00:04:09,240 --> 00:04:13,560
çàêúñíÿë è âîíÿù íà âèíî.
- Ïðåäïîëàãàì âå÷å çíàåòå.

23
00:04:13,640 --> 00:04:16,160
Èñêàø ëè äà ñå îïèòàø
äà îáÿñíèø àâòîáèîãðàôèÿòà ñè?

24
00:04:16,240 --> 00:04:19,400
Êàêâî èìàòå ïðåäâèä?
- Ó÷èë ñè â ïðàâíèÿ ôàêóëòåò.

25
00:04:19,480 --> 00:04:23,560
Ðàáîòèë ñè â "Õàéåñ Äèâåëîïìúíò" 3 ã.

26
00:04:23,640 --> 00:04:29,120
Ñ ïðåêúñâàíèÿ.
- È ñëåä òîâà èìà îãðîìíà äóïêà.

27
00:04:29,200 --> 00:04:31,480
Êàêâî ñè ïðàâèë ïîñëåäíèòå 2 ãîäèíè?

28
00:04:31,600 --> 00:04:35,600
Áàùà ìè ïî÷èíà. Ìîæå áè ãî çíàåòå.
Ïîìàãàõ äà óðåäèì íåãîâèòå íåùà.

29
00:04:36,840 --> 00:04:38,880
À ñëåä òîâà?

30
00:04:38,960 --> 00:04:44,360
Ñëåä òîâà, ïúòóâàõ
è îïèòâàõ ðàçëè÷íè íåùà.

31
00:04:44,440 --> 00:04:48,880
 ïðîäúëæåíèå íà 2 ãîäèíè?
- Íàðè÷àéòå ãî êàêòî èñêàòå.

32
00:04:48,960 --> 00:04:52,840
Äîáð.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #