Bulgarian Subtitles Death At A Funeral (2010)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Death At A Funeral

Subtitles created: 2011-08-23 18:43:31
Size: 38750 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Death At A Funeral.
Another lang for Death At A Funeral.

Download containts:
Joker.cd1.ura101.sharelita.com.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......÷å ÿ íÿìà. Ìîæå|áè å âðåìå äà ñå ñðåùíåì?
{8644}{8713}Ìèëè äðóãàðè ,|ðàçáåðåòå.
{8727}{8789}Íå èñêàøå òÿ äà ñëóøà|ïîãðåáàëíèÿ ìàðø.
{8801}{8851}Äÿäî , òè êàêâî? Òè íå ñè|â ðåñòîðàíò.
{8859}{8914}Òè èìàø ìúêà , à òè ñå áóòàø|ñúñ ñâîÿ ðåïåðòîàð.
{8926}{8978}Ìîæå áè çà ñáîãîì äà òè|èçñâèðèì Õàéäí.
{8983}{9029}Ñâåùè ùå ñå íàìåðÿò ëè?
{9100}{9151}Òè ïîãëåäíè êîëêî|å êàïðèçíà åñåíòà!
{9155}{9221}Íèìà ùå ñå íàëîæè äà ñè|âàäèì øóáèòå?
{9226}{9278}Åõ , íå âÿðâàé íà ïúðâèÿ ñíÿã Òîìà.
{9290}{9350}Äíåñ ñíÿã , à óòðå íÿìà.
{9354}{9426}Âúîáùå å ÷óäíî...
{9429}{9479}Êàê ïðèðîäàòà...
{9481}{9530}èçïðàùà Ëþáà.
{9551}{9601}Ñíÿã- ñëúíöå.
{9653}{9703}Ãîñïîäè Ñåðüîæà , àç äàæå|íå ìîæåõ äà ñè ïðåäñòàâÿ ,
{9705}{9755}÷å òå æèâåÿò â òàêàâà íèùåòà.
{9777}{9829}Çàùî íå íè å íàïèñàëà?
{9850}{9900}Íå íè ñå å îáàäèëà!
{9903}{9964}Òÿ ñàìà ñè èçáðà òàêúâ æèâîò.
{9976}{10054}Ñ òîçè... Èëÿ Ëåîíòèåâè÷.
{10100}{10150}Àêî èñêàø äà æèâååø ñ íèùîæåñòâî ,
{10154}{10205}áúäè ãîòîâ , ÷å è æèâîòà|òè .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #