Bulgarian Subtitles Death At A Funeral (2010)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Death At A Funeral

Subtitles created: 2011-09-19 18:45:23
Size: 59967 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Death At A Funeral.
Another lang for Death At A Funeral.

Download containts:
Amsterdamned (1988) Xvid DVD Rip 7b7.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......î íà Àìñòåðäàì
å 750 000 äóøè,

25
00:08:12,075 --> 00:08:14,119
æèâååùè â îêîëî 200 000 êúùè,

26
00:08:14,495 --> 00:08:17,080
100 000 îò òÿõ ïîñòðîåíè...

27
00:08:17,289 --> 00:08:19,458
íà êîëîâå.

28
00:08:19,833 --> 00:08:22,377
Òàêà ÷å, ìîì÷åòà, íèêàêâî ñêà÷àíå
èëè ãðàäà ùå ðóõíå.

29
00:09:37,035 --> 00:09:38,370
Áúäè ïî-âíèìàòåëíà, çàðåäåí å.

30
00:09:38,912 --> 00:09:40,789
Òâîåòî âðåìå íàñòúïè.

31
00:09:40,998 --> 00:09:43,584
Îñòàâè ãî, íå å èãðà÷êà.

32
00:09:47,838 --> 00:09:49,172
Çàáðàâèëà ñè ïàòðîíèòå.

33
00:09:51,133 --> 00:09:54,678
Êúïåø ñå âå÷å ïîëîâèí ÷àñ.
Â÷åðà ñå ïðèáðà êúñíî!

34
00:09:54,970 --> 00:09:56,847
Òîâà ïðè÷èíè äà çàñòðåëÿø áàùà ñè ëè ñà?

35
00:09:57,139 --> 00:10:01,477
Ïî÷òè 8.45 å è ùå çàêúñíåÿ çà ó÷èëèùå.

36
00:10:01,768 --> 00:10:03,187
Íÿìà íóæäà äà ìå ÷àêàø.

37
00:10:03,395 --> 00:10:06,857
Îáåùà äà ìå çàêàðàø.
Çàáðàâè ëè, ÷å ìè îòêðàäíàõà êîëåëîòî?

38
00:10:07,065 --> 00:10:08.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #