Hebrew Subtitles Death At A Funeral (2010)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called Death At A Funeral

Subtitles created: 2012-01-28 23:44:02
Size: 21119 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Hebrew subs for Death At A Funeral.
Another lang for Death At A Funeral.

Download containts:
Fresh.Prince.Of.Bel-Air.5x11.Will.Steps.Out.DivX.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

....... 00:02:31,816
.ðîëø ìîñ' 378

26
00:02:32,271 --> 00:02:34,223
.àðé ôùåè àåäáú îëéøåú ôåîáéåú

27
00:02:34,223 --> 00:02:40,567
àúä îëçä ìøâò ùäåà àåîø ôòí øàùåðä
.ôòí ùðéä, îøéí àú äéã åîëôéì àú äñëåí

28
00:02:41,543 --> 00:02:42,383
.úðé ìé àú æä

29
00:02:44,447 --> 00:02:47,591
.ôéìéô, áåà ðøàä îä éù áçãø äùðé
.àðé àäéä ùí òåã øâò àçã, îú÷

30
00:02:49,274 --> 00:02:51,667
.ùá òì æä, ÷øìèåï
.òì ìà ãáø, àáà

31
00:03:00,098 --> 00:03:00,905
?îé æä äéä

32
00:03:04,907 --> 00:03:05,851
.æä äéä äáéôø ùìé

33
00:03:07,761 --> 00:03:08,731
?æä äééúä áçåøä

34
00:03:12,378 --> 00:03:13,698
.æä éëåì ìäéåú áçåøä

35
00:03:14,106 --> 00:03:17,226
.àå áçåø, àå úòøåáú

36
00:03:19,234 --> 00:03:22,698
.úøàå
,îé øåöä ìôúåç àú ääöòä

37
00:03:22,698 --> 00:03:24,865
.òì ÷åôñú äîéñúåøéï ùì äñìáøéèàé

38
00:03:25,266 --> 00:03:27,314
?÷ãéîä çáøä, àðé ùåîò 100

39
00:03:27,767 --> 00:03:29,311
?àúí éåãòéí îé æä, ðëåï

40
00:03:29,828.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #