Polish Subtitles Deutschland 83 (2015)

Download this subtitles in Polish language for movie called Deutschland 83

Subtitles created: 2015-08-19 12:48:05
Size: 25071 bytes
Format of subtitles: mpl
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Polish subs for Deutschland 83.
Another lang for Deutschland 83.

Download containts:
Deutschland.83.Part.7.Bold.Guard.WEB-DL.x264-SRS.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ani von Schwerin,|/czy jest pani zaskoczona
[1513][1543]/olbrzymi¹ iloœci¹ ludzi|/zgromadzonych w Hofgarten?
[1544][1586]/Oczekiwaliœmy wielu, ale nie,|/¿e bêdzie ich ponad pó³ miliona.
[1587][1614]Cosima,|widzia³aœ Alexa?
[1618][1641]Od miesi¹ca nie by³o go|na ¿adnym spotkaniu.
[1642][1657]Wiem, ale...
[1660][1687]nie s¹dzi³em, ¿e zechce przegapiæ|ten wielki dzieñ.
[1688][1701]Nie mam pojêcia.
[1908][1938]/ABLE ARCHER TO OPERACJA RJAN
[1981][1994]/SZYKUJEMY SIÊ...
[2039][2056]/NA WOJ...
[2100][2111]Wojnê.
[2128][2153]- Dzieñ dobry, ¿o³nierze.|- Panie generale!
[2154][2198]Od blisko trzech miesiêcy uczestniczymy|w manewrach Autumn Forge.
[2203][2228]Wasze mundury dalekie s¹|od regulaminowych,
[2236][2279]ale wspó³praca z partnerami z NATO|to kawa³ waszej dobrej roboty.
[2283][2315]Operacja Reforger przetestowa³a|nasz¹ gotowoœæ na konflikt
[2316][2344]z wykorzystaniem|konwencjonalnej broni.
[2346][2371]Symulowano atak|sowieckich si³ l¹dowych.
[2372][2395]W obliczu wro.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #