Hebrew Subtitles Die Hard 2 (1990)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called Die Hard 2

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Hebrew subs for Die Hard 2.
Another lang for Die Hard 2.

Download containts:
axial-dh2.a.HEB.srt
axial-dh2.b.HEB.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......0:02:34,190
.éåñâø ìàøöåú äáøéú

23
00:02:34,280 --> 00:02:39,673
ìôðé ùðúééí, äåáéì äâðøì àú öáàå
,áîìçîä ðâã îåøãéí ÷åîåðéñèéí

24
00:02:39,760 --> 00:02:42,752
îìçîä ùæëúä ìúîéëä àîøé÷ðéú
.áëñó åáéåòöéí

25
00:02:42,840 --> 00:02:45,308
äãçúå ùì àñôøðæä òåøøä âì ùì áé÷åøú

26
00:02:45,400 --> 00:02:49,075
,ìà ø÷ áîäìê äáçéøåú äàçøåðåú áàøöå
,àáì âí ÷øåá éåúø äáéúä

27
00:02:49,160 --> 00:02:52,869
ëùáëéøéí áôðèâåï äåàùîå
,áëê ùñéô÷å ìå ðù÷

28
00:02:52,960 --> 00:02:54,871
.ìîøåú äååèå ùäèéì ä÷åðâøñ

29
00:02:54,960 --> 00:02:59,431
òãåéåú øáåú ùàñôøðæä äôø
àú äðééèøìéåú ùì îãéðåú ùëðåú

30
00:02:59,520 --> 00:03:01,511
,äåáéìå àú ä÷åðâøñ ìòöéøú äîéîåï

31
00:03:01,600 --> 00:03:06,833
åàñôøðæä îåàùí ëé äùéâ îéîåï
.çìéôé áàîöòåú äáøçú ÷å÷àéï

32
00:03:07,080 --> 00:03:10,755
ìîøåú ùàñôøðæä äåãç îå÷ãí éåúø
,äùðä îúô÷éãå ëøîèë"ì

33
00:03:10,840 --> 00:03:14,071
.äñëí ääñâøä ðçúí ø÷ àúîåì

34
00:03:14,160 --> 00:03:19,109
î÷åøåú .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #