Greek Subtitles El Cid (1961)

Download this subtitles in Greek language for movie called El Cid

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 3

Greek subs for El Cid.
Another lang for El Cid.

Download containts:
ElCid-CD1.txt
ElCid-CD2.txt
ElCid-CD3.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......éò ðüëåéò ìáò.
{8139}{8188}Õðïäïõëþíïõí ôï ëáü ìáò.
{8203}{8248}ÂïÞèçóÝ ìáò, ÐáôÝñá.
{8254}{8353}Óôåßëå êÜðïéïí|íá ìáò óþóåé!
{8493}{8523}ÐÜôåñ!
{8549}{8596}'Åëá, ðÜìå...
{8801}{8829}Ôïí Óôáõñü!
{8937}{8967}Ôïí Óôáõñü!
{9614}{9663}Äåí ìðïñÝóáìå íá óþóïõìå|ôï ÷ùñéü óáò...
{9671}{9724}ðéÜóáìå, üìùò,|ôïõò áñ÷çãïýò ôïõò.
{9780}{9808}Ðïéïò åßóáé;
{9828}{9881}Ï Ñïíôñßãêï Íôßáæ|áðü ôï ÌðéâÜñ.
{9950}{10057}Áðü ôï ÌðéâÜñ; Åßíáé ðïëý|ìáêñéÜ ç ðáôñßäá óïõ.
{10088}{10160}Äåí åßóáé íôõìÝíïò|ãéá ìÜ÷ç.
{10191}{10252}ÅðåéäÞ ðáíôñåýïìáé óÞìåñá,|ðÜôåñ.
{10302}{10359}Ðþò âñÝèçêåò åäþ,|ôÝêíï ìïõ.
{10396}{10476}ÐÞñá ôïí ðéï óýíôïìï äñüìï|ãéá íá ðÜù óôç ìíçóôÞ ìïõ.
{10621}{10684}Åßìáóôå Ýôïéìïé, êýñéå!|Íá ôïõò êñåìÜóïõìå ôþñá;
{10699}{10795}'Ï÷é! Èá Ýñèïõí ìáæß ìáò|óôï ÌðéâÜñ.
{11698}{11732}ÓôáìáôÞóôå!
{11789}{11838}ÁöÞóôå êÜôù ôéò ðÝôñåò!
{11883}{11917}Êáëþò Þñèåò, ãéå ìïõ.
{11949}{12012}Óïõ Ýöåñá áé÷ìÜëùôïõò|áðü ôïí ðüëåìï.
{12017}{12072}Äåí ðåñéìÝíáìå ôÝôïéïõò|åðéóêÝðôåò óôï ãÜìï.
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #