Hebrew Subtitles Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards (1996)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 687.860kb
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Hebrew subs for Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards.
Another lang for Fist Of Legend 2: Iron Bodyguards.

Download containts:
Jet Li - Fist Of Legend - 1994 heb.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......|?ùàáéê ðúï ìê
{9016}{9122},ëï æä äòè, äåà ùéìí äøáä úîåøú äòè|.òëùéå úøàä àåúå
{9124}{9215}?îä ðñôø ìàáà-|.úøàé é÷éøúé áåàé ìà ðñôø ìå ëìåí
{9218}{9310}.àéï öåøê ìâøåí ìå ìäúòöáï
{9312}{9365}.úìîéãé éãàâå ìæä
{9424}{9531},îéèö'ñå÷å é÷øúé äðä ìê|.æä éåúø èåá
{9533}{9612}...àú ÷ùåçä åò÷ùðéú ëîå àáéê
{9614}{9660}âáøéí ìà àåäáéí ðùéí|.ò÷ùðéåú
{9662}{9717},úåãä ìê|.àáì àðé îëéøä àçã ùëï
{9719}{9825}?äåà-|.àãåðé, ùîé äåà ö'àï æ'àï-
{9827}{9895}?ö'àï æ'àï î- ö'éðâåå|.ëï-
{9898}{9962}?åîé ùí äîàñèø ùìê -|.îàñèø ååàðâ -
{10027}{10072}.äå, ìà
{10075}{10129}?îä ÷øä ãåã
{10131}{10255}àúîåì, äéä éãéòä áòéúåï|...äî÷åîé
{10315}{10423},äéä ëúåá áëúáä|...ùäîàñèø ùìê ðäøâ
{10425}{10471}.á÷øá
{10473}{10544}äåà ðìçí ðâã àçã îøàùé|.ùáè ÷åðåâåö'é
{10546}{10595}.ùáñåôå äåà ðäøâ
{10657}{10703}!àðé ìà îàîéï ìæä
{10755}{10831},àðé îöèòø|.àðé îùòø ùàúä áèç ôâåò
{10834}{10880}.úñìç ìé, àãåðé
{11164}{11243}.îåúå îäååä àåáãï âãåì
{11322}{11390}?ö'àï æ'àï|?ìàï àúä äåìê
{11393}{11464},ìùðâçàé.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #