Hebrew Subtitles Grand Restaurant, Le (1966)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called Grand Restaurant, Le

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Hebrew subs for Grand Restaurant, Le.
Another lang for Grand Restaurant, Le.

Download containts:
legrandrestaurant-Hebrew%5BXsubt.com%5D%5B1029778311%5D.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ìòùåú æä äçééí
{6675}{6733}äòðéáä|àåôñ! ñìéçä
{6766}{6805}?äøåæðéú ÷åøàú ìé
{6811}{6856}ìà, ÷øàúé ìëìáúé: ôåôú
{6939}{6986}?îä? ÷åøàéí ìëí ôåôú
{6992}{7015}?ñìéçä
{7021}{7066}?àúí ôåôú|ìà
{7072}{7125}àæ úòåôå îôä|úñìçå ìäí
{7131}{7219}æä äéä îöåééï ñôèéí|úåãä àãåðé äáøåï
{7299}{7360}?àéôä äåà äùðé|ôä àãåï ñôèéí
{7450}{7503}àðçðå ðçæåø|úåãä
{7509}{7562}àðé îìååä àåúëí
{7853}{7896}?îä æä
{7902}{7989}æä äðùéà ðåáìñ|ùðôâù òí äðùéà ùìðå
{7995}{8068}äåìê ìäéåú îä ô÷÷éí
{8234}{8292}ëùàäéä àöì ðùéà öøôú
{8298}{8366}äæîéðå î÷åí ìàëåì àöì ñôèéí
{8372}{8467}...àáì|àéï àáì, àîøúé ø÷ àöì ñôèéí
{8720}{8751}àãåï ñôèéí
{8797}{8858}?îä|!úøàä! úøàä
{8864}{8894}?àéôä
{8925}{8959}ùîä
{9136}{9219}äðä|úëúåá
{9225}{9267}ìà òã ëãé ëê|áèç ùëï
{9367}{9413}úåãä øáä, é÷éøé
{9419}{9498}?ñåëøééä, àãåï ñôèéí|ìà úåãä
{9760}{9806}áá÷ùä
{9812}{9840}àãåðé
{9846}{9880}?îä ÷øä
{9886}{9942}äúìëìëúé
{9948}{10001}àì úéâò. çëä
{10064}{10130}úéùàø òí äéãééí ëëä
{10361}{10411}æä ìà ùí, àìà ôä
{1.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #