Greek Subtitles The Emperor's New Groove (2000)

Download this subtitles in Greek language for movie called The Emperor's New Groove

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: n/a

Greek subs for The Emperor's New Groove.
Another lang for The Emperor's New Groove.

Download containts:
groove.GR.Subtitles.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......þñá. Åßíáé ç ðñþôç óïõ öïñÜ.
ÐñÝðåé íá Ýñèåéò êé åóý.

27
00:05:16,801 --> 00:05:20,840
- Äåí åßìáé óßãïõñïò üôé èá Ýñèù.
- Ôé;

28
00:05:21,601 --> 00:05:23,512
Èá Ýñèåéò. Ó" ôï ëÝù ìéá êáé êáëÞ.

29
00:05:23,601 --> 00:05:29,119
'Å÷ù íá ðáñáäþóù ôñßá êåöÜëáéá
ôçí Ôñßôç êáé äåí Ý÷ù áêüìá áñ÷ßóåé.

30
00:05:29,201 --> 00:05:31,317
Áí Þôáí íá Ýãñáöåò
ôï ìõèéóôüñçìá ôïõ áéþíá...

31
00:05:31,401 --> 00:05:34,438
- Êé üìùò, åßíáé "äïõëåéÜ".
- ÓùóôÜ. ÄïõëåéÜ.

32
00:05:34,521 --> 00:05:36,910
- Áðëþò öïâÜóáé.
- Êüëéí, áí äåí èÝëåé íá Ýñèåé...

33
00:05:37,001 --> 00:05:39,720
×Üñìïíõ, ìáò áöÞíåéò äõï ëåðôÜ;

34
00:05:39,801 --> 00:05:40,916
Ôé;

35
00:05:41,001 --> 00:05:42,320
'Åëá... óå ðáñáêáëþ!

36
00:05:47,201 --> 00:05:48,793
Ôé óõìâáßíåé, Êüëéí;

37
00:05:48,881 --> 00:05:52,191
ÐñÝðåé íá Ýñèåéò áðüøå.
'Å÷ù ìéá Ýêðëçîç ãéá ôç ×Üñìïíõ.

38
00:05:53,401 --> 00:05:56,279
- Ôé åßäïõò Ýêðëçîç;
- 'Åêðëçîç. ÌåãÜëç Ýêðëçîç.

39
00:0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #