Bulgarian Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734,425,088 bytes
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
ctp-irobotts.reenc.sub


Download subtitles



Subtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......äà ðóãàåø,|çàùîòî íå ñè äîáúð â òîâà.
{7372}{7448}- Òðÿáâà ìè ñàìî çà ìàëêî, ìîëÿ òå.|- Âúðâè ñè ó äîìà.
{7448}{7502}Äîáðå, Ñïóí, äîáðå.
{8031}{8074}Ãîâîðè ëè ñ Ìàðñè?
{8112}{8187}Íå, Äæè Äæè, íå ñúì ãîâîðèë ñ Ìàðñè.
{8194}{8357}Íå å õóáàâî äà íå ãîâîðèø ñ íåÿ,|çàùîòî ñå ðàçâåäîõòå...
{8357}{8397}Äåë, íå ñè èãðàé ñ ìåí.
{8403}{8520}Îáçàëàãàì ñå, ÷å àêî ñïðà äà ãîòâÿ|ùå é ñå îáàäèø.
{8549}{8606}Êàêâî å òîâà íà êðàêàòà òè?
{8628}{8708}"Êîíâúðñ îë ñòàð" ìîäåë 2004.
{8716}{8817}Íå ìè ïðàâè ôèçèîíîìèè,|çíàì, ÷å è òè èñêàø òàêèâà.
{8817}{8871}Íå, áëàãîäàðÿ.
{8881}{8925}Êàðòîôåí ïàé.
{8933}{8968}Âçåìè ñè ÷èíèÿ.
{8978}{9120}Ãëåäàõ ïî òåëåâèçèÿòà, ÷å íàãðàäàòà|â ëîòàðèÿòà å åäèí îò íîâèòå ðîáîòè.
{9120}{9230}Äæè Äæè, òåçè ðîáîòè íå|ïðàâÿò íèêîìó äîáðî.
{9230}{9325}Îò âñè÷êè õîðà íà ñâåòà,|ñàìî òè ìèñëèø òàêà.
{9325}{9391}Ïîíÿêîãà íå ðàçáèðàì|êàêâè ãè ãîâîðèø.
{9429}{9484}Ñëóøàø ëè ìå, Äåë?
{9943}{9970}Äðúæ ìè ïàÿ.
{9977}{10006}Ãîñïîäèíå, äðúæòå ìè ïàÿ.
{10136}{10166}Åé!
{1.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #