Polish Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Polish language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2012-02-15 18:44:53
Size: 25945 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Polish subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
I Robot CD2 2004.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

....... ¿ebyœ nie prowadzi³ rêcznie.
{10104}{10162}Nie uwierzysz w to.
{10166}{10266}Sonny ma drugi system operacyjny,|na³o¿ony na jego mózg pozytronowy.
{10270}{10362}Czy to ma jakiœ sens?|Sonny ma wbudowane Trzy Prawa.
{10366}{10438}Ale mo¿e zadecydowaæ,|aby ich nie przestrzegaæ.
{10442}{10507}Sonny jest robotem zupe³nie nowej generacji.
{10511}{10579}Robotem nie zwi¹zanym tymi prawami.|Mo¿e zrobiæ...
{10583}{10642}Wszystko.
{10683}{10774}Dobrze, s³uchaj, cokolwiek siê dzieje w USR,|ten robot jest kluczem do tego.
{10778}{10913}A ty musisz mnie tam przemyciæ,|¿ebym móg³ z nim jeszcze raz porozmawiaæ.
{10950}{11053}Nie wygl¹da na to,|ale to jest moja sypialnia.
{11276}{11338}Graj.|W³¹cz.
{11410}{11464}Rusz?
{11610}{11687}Zakoñcz program.|Anuluj.
{11747}{11792}G³upie uczucie, prawda?
{11796}{11869}Gdy czyjeœ graty psuj¹ siê dooko³a ciebie.
{11873}{11934}Detektywie.
{11979}{12046}Nie... rozumiem.
{12095}{12169}Tak pozna³eœ Lanninga.
{12203}{12257}Mogê?
{12459}{12511}D³oñ..........
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #