Greek Subtitles Ike: Countdown To D Day (2004)

Download this subtitles in Greek language for movie called Ike: Countdown To D Day

Subtitles created: 2015-10-24 12:45:50
Size: 93527 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Ike: Countdown To D Day.
Another lang for Ike: Countdown To D Day.

Download containts:
Ike - Countdown to D-Day (2004)-alE13.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......--> 00:01:31,657
Áí èá õðÜñ÷åé áêôÞ íá ðáôÞóïõí.

21
00:01:32,283 --> 00:01:34,784
Áõôüò ï âïìâáñäéóìüò èá ìåôáôñÝøåé
ôï Ðáñßóé óå ãÞðåäï ðïäïóöáßñïõ...

22
00:01:34,889 --> 00:01:37,077
...ôçí Ïëëáíäßá óå ðéóßíá.

23
00:01:38,537 --> 00:01:41,767
Åßóáóôå áîéùìáôéêüò ôïõ
ðåæéêïý ÐñùèõðïõñãÝ.

24
00:01:41,768 --> 00:01:45,520
Êáé ïé äõï îÝñïõìå üôé ïé ðüëåìïé
êåñäßæïíôáé óôçí ãÞ.

25
00:01:46,355 --> 00:01:50,731
Ç ÁìåñéêÞ äåí Ýóôåéëå åíá åêáôïìýñéï
áðï ôïõò Üíôñåò ôçò ãéá íá ðåñéìÝíïõí...

26
00:01:50,732 --> 00:01:56,570
...üóï ôá áåñïóêÜöç êáôáóôñÝöïõí ôçí Åõñþðç
ðïõ áõôïß åðéèõìïýí íá óþóïõí.

27
00:01:58,028 --> 00:02:03,655
Êáé äåí ðéóôåýù íá óõóðåéñþóáôå ôïí
Áããëéêü ëáü êáé íá ðïëåìÞóáôå ìüíïé óáò...

28
00:02:03,656 --> 00:02:06,472
...üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá êáé íá
áíå÷èåßôå ôüóá ðïëëÜ...

29
00:02:06,577 --> 00:02:11,474
...ìüíï êáé ìüíï ãéá íá äåßôå ôéò ìåãÜëåò
ðüëåéò ôçò Åõñþðçò íá ãßíïíôáé óùñïß áðü ìðÜæá.

30
00:02:12,309 --> 00:0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #