Bulgarian Subtitles Just Married (2003)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Just Married

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 698 MB
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: n/a

Bulgarian subs for Just Married.
Another lang for Just Married.

Download containts:
Just Married.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
{7060}{7082}Ñúáóäè ñå.
{7217}{7322}Ïðèáðàõ ñå.|Òàêà ÷å âå÷å ìîæåø äà íàïóñíåø.
{7767}{7804}Çäðàâåéòå, òóê ñà Òîì è Ñàðà...
{7807}{7850}Ñåãà íå ìîæåì äà ñå îáàäèì ïî òåëåôîíà...
{7852}{7909}çàùîòî ñìå íà ìåäåí ìåñåö â Åâðîïà!
{7911}{7940}Èçïðàòåòå ãîëÿì ñâàòáåí ïîäàðúê...
{7943}{8010}èëè íÿìà äà âè ñå îáàäèì...|ãîâîðÿ ñåðèîçíî.
{8045}{8103}Òîì, Êàéëè.|Ïîëó÷èõ ñúîáùåíèåòî âè.
{8106}{8176}Ñúæàëÿâàì, ÷å ìåäåíèÿ ìåñåö ñå ïðîâàëè.
{8179}{8207}Ùå ñå íàñòàíÿ â êâàðòèðàòà òè.
{8210}{8258}Êîãàòî ñå âúðíåø,|ùå ñè íàïðàâèì åäíà áèðåíà òåðàïèÿ.
{8288}{8330}Çäðàâåé Ñàðà, Ïèòúð å.
{8332}{8370}Ìèñëåõ ÷å ìîãà äà òå çàâàðÿ.
{8372}{8418}È Òîì, àêî ìå ñëóøàø ïðèÿòåë...
{8420}{8454}Óñåùàì áîëêàòà òè.
{8652}{8700}Êúäå áåøå ïðèÿòåë?|Òè ñè â ïåò.
{8703}{8756}Ðàçõîæäàõ ñå.|Òðÿáâàøå äà ïðåìèñëÿ.
{8759}{8816}Êàêâî ñå å ñëó÷èëî?
{8819}{8860}Èìàõ ïåðôåêòíà âðúçêà...
{8863}{8920}êîÿòî áå ðàçðóøåíà îò áðàêà.
{8923}{8956}Òè ÿ âèäà, íàëè?
{8959}{8991}Áåøå ñòõîòíî îò ìèãà â êîéòî ñå ñðåùíàõìå.
{.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #