Bulgarian Subtitles Just Married (2003)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Just Married

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: CD1 734,666,752 CD2 734,726,144
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2

Bulgarian subs for Just Married.
Another lang for Just Married.

Download containts:
Just.Married.2003.SE.XviD.AC3.CD1-WAF.sub
Just.Married.2003.SE.XviD.AC3.CD2-WAF.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ßí.
{4941}{5010}Òè è Òîì íå ñòå ëè çàåäíî âå÷å?
{5012}{5056}Ïðîñòî îòâîðè ïîðòàòà, ßí!
{5059}{5085}Äîáðå.
{5087}{5111}Äà.
{5525}{5562}Òîâà èçãëåæäà òåæêî.
{5671}{5738}Ìàõíè òîçè êîíòåéíåð çà ñìåò îò òóê.
{5740}{5784}Íà âàøèòå çàïîâåäè , Ïðèíöåñî!
{6098}{6131}Íèòî äóìà!
{6193}{6235}Ìàìà è òàòêî âêúùè ëè ñà ñè?
{6238}{6283}Íå. Íà áàëà ïîñâåòåí íà åìôèçåìàòà ñà.
{6286}{6323}Íå ñå ïðèòåñíÿâàé. Ïè-Ëóè...
{6326}{6391}ùå îïðàâèì áúðêîòèÿòà íà Òîì.
{6488}{6534}Ñàðà.
{6643}{6745}Èñêàì äà ïî÷óñòâàì|íåùî ïî-äîáðî
{6811}{6847}Êàéë.
{7007}{7028}Êàéë.
{7060}{7082}Ñóáóäè ñå.
{7217}{7322}Äîáðå, ïðèáðàõ ñå.|È òàêà, ìîæåø äà ñè òðúãíåø êîãàòî ïîæåëàåø.
{7767}{7804}Çäðàâåé, òóê ñà Òîì è Ñàðà...
{7807}{7850}è íå ìîæåì äà ñå îáàäèì òî÷íî ñåãà...
{7852}{7909}çàùîòî ñìå íà ìåäåì ìåñåö|â Åâðîïà! ÉÅÅÅ!
{7911}{7940}Èçïðàòåòå îãðîìåí ñâàòáåí ïîäàðúê...
{7943}{8010}èëè íÿìà äà âè ñå îáàäèì...|Ñåðèîçíî ãîâîðÿ.
{8045}{8103}Òîì, Êàéë.|Ïîëó÷èõ ñúîáùåíèåòî âè.
{8106}{8176}Ñúæàëÿâàì, ìåäåíèÿ ìå.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #