Greek Subtitles Justice League (2001)

Download this subtitles in Greek language for movie called Justice League

Subtitles created: 2014-09-15 23:43:50
Size: 18873 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Justice League.
Another lang for Justice League.

Download containts:
Justice League-3x09-Ultimatum DVDRip.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
- Íá ôïõò âïçèÞóïõìå, áäåñöïýëç;
- Åííïåßôáé, áäåñöïýëá.

24
00:03:26,273 --> 00:03:28,523
- Êáôáêëõóìüò.
- ÈáëÜóóéïò äñÜêïò.

25
00:03:56,116 --> 00:03:59,233
Ìç öïâÜóáé, Ãïõüíôåñ Ãïýìáí.
Åãþ åßìáé, ç Óßöôåñ.

26
00:03:59,353 --> 00:04:02,072
Íá ìå ðñïåéäïðïéåßò
ðñéí ðáò íá ìå ðíßîåéò.

27
00:04:02,419 --> 00:04:04,219
ÈÝëáìå ìüíï íá âïçèÞóïõìå.

28
00:04:07,167 --> 00:04:10,614
- Ìðïñåßò íá ìéëÞóåéò ôçëåðáèçôéêÜ;
- Óïõ ìïéÜæïõí ãéá øÜñéá;

29
00:04:10,734 --> 00:04:12,584
Ìçí áðåëðßæåóáé, ðáëéüöéëå.

30
00:04:33,071 --> 00:04:34,982
Äåí Þîåñá üôé ìðïñåßò
íá êÜíåéò áõôü.

31
00:04:35,102 --> 00:04:36,319
Ïýôå åãþ.

32
00:04:38,161 --> 00:04:42,757
ÐñÝðåé íá ðñïóðáèÞóïõìå íá âñïýìå
íÝåò ðçãÝò åíÝñãåéáò óôïí ðëáíÞôç ìáò.

33
00:04:43,170 --> 00:04:45,746
¼ìùò, óôçí ðñïóðÜèåéá
ôïõ áíèñþðïõ íá ãßíåé êáëýôåñïò…

34
00:04:45,866 --> 00:04:48,851
…èá ðñÝðåé íá óåâáóôåß
üëá ôá ðëÜóìáôá ôïõ êüóìïõ.

35
00:04:49,325 --> 00:04:52,354
Êáé.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #