Greek Subtitles Justice League (2001)

Download this subtitles in Greek language for movie called Justice League

Subtitles created: 2013-05-07 12:50:51
Size: 10810 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Justice League.
Another lang for Justice League.

Download containts:
JL #26 The Savage Time 3-gre.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

....... èá âñåéò
ðþò äïõëåýåé.

24
00:02:59,968 --> 00:03:02,868
- Èá ðñÝðåé íá ðëçóéÜæïõìå ôïí óôü÷ï.
- Íá 'ôï.

25
00:03:44,288 --> 00:03:46,872
ÅíôÜîåé, ðáéäéÜ,
þñá ãéá äéÜëåéììá.

26
00:03:51,796 --> 00:03:53,609
Ìå áêïýóáôå, Ýîù.

27
00:03:53,689 --> 00:03:55,812
¢íôå, öåýãïõìå ôþñá.

28
00:04:08,947 --> 00:04:11,635
Áõôü Þôáí ôï ôåëåõôáßï êáíüíé.
Ôþñá ìðïñïýìå íá åðéôåèïýìå.

29
00:04:11,715 --> 00:04:14,149
Áò äåßîïõìå ôé
ìðïñïýìå íá êÜíïõìå.

30
00:04:39,596 --> 00:04:42,561
ÊáëÞ äïõëåéÜ, Öëáò.
¸óùóåò üëïõò ôïõò åñãÜôåò.

31
00:04:43,168 --> 00:04:46,344
- ÁëëÜ ôé Ý÷ôéæáí åäþ;
- Ôïõò åßäá íá äïõëåýïõí óå áõôü.

32
00:04:53,870 --> 00:04:55,477
Ìßá ìç÷áíÞ áåñïðëÜíïõ.

33
00:04:55,557 --> 00:04:57,506
Ìá áõôÞ ç ôå÷íïëïãßá
åßíáé ðïëý åîåëéãìÝíç.

34
00:04:57,586 --> 00:04:59,086
Åßíáé áðü ôï ìÝëëïí.

35
00:05:00,644 --> 00:05:03,280
Êáé îÝñù ðþò ó÷åäéÜæåé
íá ôç ÷ñçóéìïðïéÞóåé ï ÓÜâáôæ.

36
00:05:08,885 --> 00:05:10,349
ÅñåõíÞóá.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #