Polish Subtitles La Piel Que Habito (2011)

Download this subtitles in Polish language for movie called La Piel Que Habito

Subtitles created: 2011-12-08 23:43:54
Size: 58162 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for La Piel Que Habito.
Another lang for La Piel Que Habito.

Download containts:
La piel que habito.2011-jaja.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......:11,320
Je¿eli mam nie oddychaæ to mnie zabij.

27
00:09:11,440 --> 00:09:13,000
Nie gadaj bzdur.

28
00:09:15,920 --> 00:09:18,120
Ile to jeszcze potrwa?

29
00:09:18,320 --> 00:09:20,920
Twoja skóra jest delikatniejsza ni¿ myœla³em.

30
00:09:21,000 --> 00:09:23,320
Je¿eli ty tego nie zakoñczysz
to zrobiê to ja.

31
00:09:23,440 --> 00:09:25,600
Je¿eli chcia³abyœ siê zabiæ

32
00:09:25,635 --> 00:09:27,720
próbowa³abyœ podci¹æ sobie gard³o.

33
00:09:28,240 --> 00:09:29,840
W ¿adnym wypadku...

34
00:09:31,440 --> 00:09:34,000
Nie wiedzia³em ¿e masz tak miêkk¹ skórê.

35
00:09:42,120 --> 00:09:43,600
Proszê,

36
00:09:44,120 --> 00:09:46,320
pobrana od ¿ywego zwierzêcia.

37
00:09:47,440 --> 00:09:48,920
Dziêkujê.

38
00:12:52,240 --> 00:12:54,920
Nie bêdzie œladów po oparzeniach.

39
00:12:56,600 --> 00:12:58,920
Mówi³eœ tak rok temu.

40
00:12:59,840 --> 00:13:01,600
Powiedzia³em to pochopnie.

41
00:13:08,440 --> 00:13:1.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #