Bulgarian Subtitles La Piel Que Habito (2011)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called La Piel Que Habito

Subtitles created: 2011-12-09 18:43:31
Size: 60420 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for La Piel Que Habito.
Another lang for La Piel Que Habito.

Download containts:
The.Skin.I.Live.In.2011.DVDRip-0z.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......õàðàêòåðíè ÷åðòè,

26
00:04:41,638 --> 00:04:44,718
ïðèäàâàùè èçðàæåíèå,
òðÿáâà äà îôîðìèì ìóñêóëè,

27
00:04:44,938 --> 00:04:50,508
äà ãè ñâúðæåì ñúñ ñúîòâåòíèòå
íåðâíè îêîí÷àíèÿ.

28
00:04:50,638 --> 00:04:52,838
Ðîäèëíî

29
00:08:28,438 --> 00:08:31,953
Âåðà, äîíåñîõ òè ìàëêî îïèóì.

30
00:08:42,038 --> 00:08:44,038
Îïåðàöèîííà

31
00:09:04,318 --> 00:09:06,864
Ìîæåø ëè äà íå äèøàø
òîëêîâà òåæêî?

32
00:09:07,238 --> 00:09:11,638
Àêî èñêàø äà íå äèøàì, óáèé ìå!
- Íå ãîâîðè ãëóïîñòè.

33
00:09:14,118 --> 00:09:16,313
Êîëêî ùå ïðîäúëæè òîâà?

34
00:09:16,518 --> 00:09:19,078
Êîæàòà òè å ïî-íåæíà,
îòêîëêîòî ìèñëåõ.

35
00:09:19,198 --> 00:09:21,438
Àêî òè íå ïðèêëþ÷èø ñ òîâà,
ùå ãî íàïðàâÿ àç.

36
00:09:21,558 --> 00:09:23,718
Àêî èñêàøå äà óìðåø.
ùåøå äà ïðîðåæåø þãóëàðíàòà âåíà,

37
00:09:23,838 --> 00:09:25,908
èëè ïîíå ùåøå äà îïèòàø.

38
00:09:26,438 --> 00:09:28,438
Âúâ âñåêè ñëó÷àé,

39
00:09:29,638 -->.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #