Polish Subtitles La Piel Que Habito (2011)

Download this subtitles in Polish language for movie called La Piel Que Habito

Subtitles created: 2011-12-10 12:45:55
Size: 37039 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for La Piel Que Habito.
Another lang for La Piel Que Habito.

Download containts:
Skora.w.ktorej.zyje.2011.DVDRip.XviD-BiDA.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......chopnie.
{19666}{19716}Powiedz, kiedy zacznie piec.
{19723}{19758}Nie.
{19816}{19861}A teraz?
{19870}{19913}Nie.
{19961}{20003}Teraz!
{20005}{20043}Mianem "Gal" okreœli³em
{20045}{20101}sztuczn¹ skórê,|nad któr¹ pracowa³em
{20103}{20128}przez ostatnie lata.
{20130}{20195}Powiedz, kiedy ciê uk¹si.
{20198}{20276}Skóra jest odporna na uk¹szenia...
{20278}{20311}Nie.
{20313}{20363}to daje naturaln¹ ochronê
{20366}{20445}przed, przyk³adowo, malari¹.
{20453}{20545}Naturalnie w kwestii jakoœci|postawi³em wysokie wymagania...
{20553}{20616}odnoœnie tkanek zwierzêcych...
{20618}{20643}w szczególnoœci co do myszy,|pozbawianych grasicy...
{20645}{20693}i wyniki...
{20695}{20808}s¹ niesamowite.
{20811}{20855}To pozwala przypuszczaæ
{20856}{20905}¿e bêd¹ podobne
{20908}{20951}u ludzi.
{20995}{21083}Co oznacza Gal?|To inicja³y?
{21088}{21126}Tak mia³a na imiê moja ¿ona.
{21128}{21180}Sp³onê³a podczas wypadku.
{21186}{21251}W prezentacji stwierdzi³ pan...
{21266}{21373}¿e sk.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #