Greek Subtitles La Piel Que Habito (2011)

Download this subtitles in Greek language for movie called La Piel Que Habito

Subtitles created: 2011-12-29 23:43:33
Size: 71014 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Greek subs for La Piel Que Habito.
Another lang for La Piel Que Habito.

Download containts:
The Skin I Live In 2011 720p BluRay x264 DTS-WiKi.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......019 --> 00:04:59,039
Èá ðñÝðåé íá
äéáìïñöþóïõìå ôïõò ìýåò!

25
00:04:59,479 --> 00:05:00,979
Áñèñþíïíôáò ôïõò
ìýåò ôïõ ðñïóþðïõ ìå

26
00:05:01,429 --> 00:05:03,709
ôéò áíôßóôïé÷åò
êáôáëÞîåéò ôùí íåýñùí!

27
00:08:50,331 --> 00:08:53,111
ÂÝñá! Óïõ öÝñíù ëßãï üðéï!

28
00:09:03,901 --> 00:09:07,191
×ÅÉÑÏÕÑÃÅÉÏ

29
00:09:27,971 --> 00:09:30,411
Óå ðåéñÜæåé íá
áíáóáßíåéò ëßãï ðéï Þñåìá;

30
00:09:30,951 --> 00:09:33,121
Áí èÝëåéò íá óôáìáôÞóù
íá áíáóáßíù, óêüôùóÝ ìå!

31
00:09:33,461 --> 00:09:34,841
Ìçí ëåò ÷áæïìÜñåò!

32
00:09:37,751 --> 00:09:39,251
Ðüóï èá êñáôÞóåé áõôÞ ç éóôïñßá;

33
00:09:40,501 --> 00:09:42,451
¸÷åéò äÝñìá ðïëý ðéï
ìáëáêü áð' üôé ðßóôåõá!

34
00:09:43,121 --> 00:09:45,101
Áí äåí ìå óêïôþóåéò
åóý, èá ôï êÜíù åãþ!

35
00:09:45,551 --> 00:09:47,021
Áí åóý Þèåëåò íá óêïôùèåßò...

36
00:09:47,441 --> 00:09:49,491
.. èá Ýðñåðå íá ðñïóðáèÞóåéò
íá êüøåéò ôéò öëÝâåò

37
00:09:50,171 --> 00:09:53,111
óïõ, Þ ôïõëÜ÷é.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #