Greek Subtitles Grand Restaurant, Le (1966)

Download this subtitles in Greek language for movie called Grand Restaurant, Le

Subtitles created: 2013-04-30 12:44:42
Size: 48661 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Grand Restaurant, Le.
Another lang for Grand Restaurant, Le.

Download containts:
Fantomas (1964).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......6
00:05:17,217 --> 00:05:20,573
Ï ÖáíôïìÜò ìåôñÜåé þñåò.
Ï ÅðéèåùñçôÞò óáò ôï ëÝåé.

27
00:05:21,217 --> 00:05:25,258
ÇñåìÞóôå! Ï ÖáíôïìÜò åßíáé
Ýíáò äïëïöüíïò üðùò ïé Üëëïé.

28
00:05:25,619 --> 00:05:27,812
Åßíáé Üíèñùðïò üðùò åóåßò êé åãþ.

29
00:05:28,217 --> 00:05:32,449
¸êáíå åãêëÞìáôá, áëëÜ ôüóï
óõ÷íÜ üóï ôá áôõ÷Þìáôá.

30
00:05:35,818 --> 00:05:38,968
ÐÞäçîå áðü áåñïðëÜíï,
åêôñï÷ßáóå ôñáßíá...

31
00:05:39,616 --> 00:05:42,735
áëëÜ ïé äïëïöüíïé óôï ôéìüíé
åßíáé ðéï åðéêßíäõíïé.

32
00:05:43,737 --> 00:05:46,728
Áõôü ôï Ýãêëçìá óôï äñüìï
äå óôáìáôÜåé åýêïëá.

33
00:05:47,217 --> 00:05:51,449
Ìðïñåßò íá ôñÝìåéò, ÖáíôïìÜ!
Ìüíï Ýíá êåöÜëé Ý÷åéò!

34
00:05:52,217 --> 00:05:55,493
Èá ðÝóåé êé áõôü, áöïý
èá ðÝóåé óôá ÷Ýñéá ìïõ...

35
00:05:55,937 --> 00:05:59,533
êáé ôüôå èá ãåëÜóåé êáëýôåñá
üðïéïò ãåëÜåé ôåëåõôáßïò.

36
00:06:13,497 --> 00:06:17,410
¸÷åôÝ ìïõ åìðéóôïóýíç.
Äåí õðÜñ÷åé ëüãïò áíçóõ÷ßáò.

37
00:06:19,176 --> 00:06:21.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #