Polish Subtitles Nathan Hope (n/a)

Download this subtitles in Polish language for movie called Nathan Hope

Subtitles created: 2016-02-10 12:46:59
Size: 0 bytes
Format of subtitles: mpl
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Polish subs for Nathan Hope.
Another lang for Nathan Hope.

Download containts:
Lucifer.S01E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......odmówiæ|tak piêknej istocie drinka?
[1528][1553]Los Angeles mnie czegoœ nauczy³o.
[1553][1577]Ci¹g³e odrzucenie tworzy charakter.
[1578][1612]To chyba nie odnosi siê do ciebie.
[1621][1643]Móg³byœ siê czegoœ|od niego nauczyæ.
[1664][1682]Dowcipna,|urocza i rozumna.
[1682][1708]- Straci³eœ rozum?|- Znamy siê?
[1746][1782]Jesteœ w³aœcicielem klubu,|który wyœwiadcza ludziom przys³ugi.
[1782][1802]Niczego od ciebie nie potrzebujê.
[1802][1836]Polemizowa³bym.|Wypatrywa³em ciebie ca³¹ noc.
[1836][1856]Desperacko potrzebujesz|mojej pomocy.
[1857][1881]S³awny rozgrywaj¹cy,|pierwszy z draftu,
[1881][1914]i prawiczek|z niewyt³umaczalnych powodów.
[1915][1958]- Mam doœæ krytyki w sieci.|- Nie chcia³em ciê krytykowaæ.
[1958][1995]Jestem zafascynowany.|To rzadkie zjawisko.
[1996][2021]Celebryta-prawiczek.|Tu w Los Angeles.
[2022][2040]Otoczony pokusami.
[2040][2084]Jesteœ niczym dziecko jednoro¿ca|i czterolistnej koniczyny.
[2085][2105]Ale bez kopulacji.
[2117][2133]/Doceniam to........
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #