Greek Subtitles North Country (2005)

Download this subtitles in Greek language for movie called North Country

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 23.97
Number of CDs: 2

Greek subs for North Country.
Another lang for North Country.

Download containts:
North Country cd1.srt
North Country cd2.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......-> 00:06:09,163
Äïõëåýåéò ôéò íý÷ôåò;

24
00:06:24,664 --> 00:06:29,663
Ó'Ýðéáóå ì'Üëëïí!
Ãé'áõôü óå ÷ôýðçóå!

25
00:06:31,514 --> 00:06:34,563
ÁëÞèåéá ìå ñùôÜò
áõôü ôï ðñÜãìá;

26
00:06:37,514 --> 00:06:41,913
Äåí Þôáí ç ðñþôç öïñÜ ðïõ
áðïãïÞôåõóåò ôïí ðáôÝñá óïõ, å;

27
00:06:42,764 --> 00:06:45,763
Äåí Þôáí ïýôå ç ðñþôç öïñÜ
ðïõ ì'áðïãïÞôåõóå êé áõôüò.

28
00:06:45,764 --> 00:06:50,063
Ðüóï ÷ñïíþí Þóïõí üôáí
Ýêáíåò ôï ðñþôï óïõ ðáéäß;

29
00:07:01,414 --> 00:07:03,613
Ïñßóôå.

30
00:07:05,764 --> 00:07:08,364
Bobby Sharp!
Èá ôéò öáò!

31
00:07:08,532 --> 00:07:10,830
Èåò íá öýãïõìå áðü äù;

32
00:07:14,605 --> 00:07:15,833
Ðïéïò åßíáé ï ðáôÝñáò ôïõ ÓÜìç;

33
00:07:18,076 --> 00:07:19,668
Äåí îÝñù ðïéïò åßíáé ï ðáôÝñáò ôïõ Sammy.

34
00:07:20,412 --> 00:07:23,279
Äåí îÝñåéò åðåéäÞ åß÷åò ðïëëïýò åñáóôÝò;

35
00:08:29,045 --> 00:08:31,240
Ôï óþìá ôïõ ×ñéóôïý

36
00:08:33,782 --> 00:08:36,250
Ôï óþìá ôïõ ×ñéóôïý.

37
00:08:37.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #