Polish Subtitles One Chance (2013)

Download this subtitles in Polish language for movie called One Chance

Subtitles created: 2014-05-27 12:47:17
Size: 51093 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Polish subs for One Chance.
Another lang for One Chance.

Download containts:
One Chance [2013] BRRip XViD juggs-dla-EXSite.pl.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......".
{3602}{3643}/I tak te¿ zrobi³em.
{3663}{3753}/W domu, szkole,|/koœciele, autobusie.
{3760}{3807}Tam jest! £apcie go!
{3824}{3868}Wracaj tu, Pottsy!
{3872}{3931}/Nie wszyscy kochali operê
{3934}{4015}/i nie wszystkim podoba³ siê mój g³os,|/tak jak mojej mamie.
{4019}{4140}Dorwiemy ciê, Pottsy!|Wracaj tu, t³uœciochu!
{4143}{4288}/Dokuczano mi i znêcano siê nade mn¹,|/g³ównie Matthew Spade i jego gang.
{4315}{4401}/Jeœli kilku 9-latków mo¿na tak nazwaæ.
{4453}{4521}/Im bardziej siê nade mn¹ znêcali,|/tym czêœciej œpiewa³em.
{4554}{4630}/Im czêœciej œpiewa³em,|/tym bardziej siê nade mn¹ znêcali.
{4633}{4689}/Œpiewanie. Znêcanie siê.
{4692}{4755}/Znêcanie siê i œpiewanie.
{4758}{4889}/Niekoñcz¹cy siê dramat pe³ny muzyki,|/przemocy, romansu i komedii.
{4911}{5040}/Trochê jak opera.|/Opera mojego ¿ycia.
{5826}{5922}/To dobra nowina,|/radosna to wieϾ.
{5930}{6034}/Œpiewajmy zatem Panu|/radosn¹ nasz¹ pieœñ.
{6037}{6139}/W mi³oœci i braterstwie|/wraz obejmijmy siê.
{6142}{.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #