Bulgarian Subtitles Paddington (2014)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Paddington

Subtitles created: 2015-03-04 23:47:45
Size: 92239 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Paddington.
Another lang for Paddington.

Download containts:
Miss-Marple-4-50-from-Paddington.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......àìèíå îò 4-òè êîëîâîç. "

22
00:03:47,720 --> 00:03:51,800
"Áúðçèÿò âëàê çà Äèëìúò
ùå çàìèíå â 16:50 îò 5-òè êîëîâîç".

23
00:03:58,600 --> 00:04:00,880
"Î, çäðàâåé. "

24
00:04:38,000 --> 00:04:42,080
"Áúðçèÿò âëàê çà Äèëìúò â 16:50
ñïèðà â Áëÿêõÿìïòúí, Ìèë÷åñòúð,"

25
00:04:42,240 --> 00:04:45,920
"Åâåðòúí è Ðîêñåòúð,
ùå çàìèíå îò 5-òè êîëîâîç. "

26
00:04:46,080 --> 00:04:49,310
"Áúðçèÿò âëàê çà Äèëìúò â 16:50
ùå çàìèíå îò 5-òè êîëîâîç. "

27
00:05:16,960 --> 00:05:20,020
"ÁÐÓÑ ÃÐÅÉÌ"
"Íåðàçðåøåí"

28
00:07:17,880 --> 00:07:22,080
Âñè÷êî å íàðåä, Ìåðè, àç ùå îòâîðÿ.
íàé-ïîñëå òðÿáâà äà å ã-æà Ìàêãèëèêúäè.

29
00:07:22,240 --> 00:07:24,330
Äà, ìèñ Ìàðïúë.

30
00:07:24,840 --> 00:07:27,640
Åëñïåä, ñêúïà! Åòî òå è òåá, âëèçàé.

31
00:07:29,880 --> 00:07:31,970
Ñêúïà ìîÿ, êàêâî èìà?

32
00:07:32,040 --> 00:07:36,160
Äæåéí, î, Äæåéí!
Âèäÿõ äà óáèâàò åäíà æåíà!

33
00:07:39,880 --> 00:07:43,880
Íà ãàðàòà íå ïîâÿðâàõà
è íà äóìà îò òîâ.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #