Bulgarian Subtitles Rampart (2012)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Rampart

Subtitles created: 2012-05-26 18:43:55
Size: 34449 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 29.970
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Rampart.
Another lang for Rampart.

Download containts:
Berserker Hells Warrior 2001.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......> 00:02:06,522
ðàçïàëâà ñúðöàòà íà íàøèòå ìëàäåæè
è âúîáðàæåíèåòî íà ïðèíöîâåòå.

21
00:02:07,724 --> 00:02:12,844
Áðàò ìè è àç, Áîð è Áàðåê,
ñèíîâå íà êðàë Òîðñîí

22
00:02:12,964 --> 00:02:16,240
ñå ïîäãîòâÿõìå çà äåíÿ,
êîãàòî ùå ñòàíåì äîáðè âîèíè,

23
00:02:16,364 --> 00:02:18,241
îáåäèíåíè îò îáùà öåë.

24
00:02:18,964 --> 00:02:22,877
Îòíà÷àëî íè ñâúðçâàøå
êðúâòà è ñòðàñòòà êúì ëåãåíäàòà,

25
00:02:23,004 --> 00:02:28,636
íî ùÿõìå äà áúäåì ðàçäåëåíè
îò ìîÿòà ïîáåäà è íåãîâîòî ïðîêëÿòèå.

26
00:03:13,044 --> 00:03:18,721
ÁÅÐÑÅÐÊ
Âîèíúò îò àäà

27
00:03:46,164 --> 00:03:48,120
Ñâàëåòå ïëàòíîòî.

28
00:03:51,564 --> 00:03:53,634
Ñâàëåòå ïëàòíîòî!

29
00:04:12,964 --> 00:04:16,718
Ãðåáåòå.

30
00:04:51,924 --> 00:04:53,915
Ïî-áàâíî. Òðè ëåâãè.

31
00:05:06,164 --> 00:05:10,794
Ùå ìèíåì ïðåç Äâåðèòå íà ñìúðòòà.
Áàðåê, ïðèãîòâè õîðàòà.

32
00:05:13,724 --> 00:05:16,761
Îáúðíè ëîäêàòà.
Òîâà íå å ñâÿò ñúþç.

33
00:05:16,924 --> .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #