Bulgarian Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: CD 1 - 733 999 104 CD 2 - 733 458 432
Format of subtitles: n/a
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 2

Bulgarian subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
I Robot.DVDScr.XviD.CD2.srt
I Robot.DVDScr.XviD.CD1.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......> 00:04:53,641
Íÿìàø âðúçêà ñ ÞÅñÀð.

28
00:04:53,641 --> 00:04:57,608
È ïîðàäè íÿêàêâà ïðè÷èíà ñïëàâèòå
òè ñà ìíîãî ïî-çäðàâè îò íîðìàëíîòî.

29
00:04:57,608 --> 00:04:59,251
Óíèêàëåí ñè.

30
00:04:59,251 --> 00:05:02,738
Àç ñúì óíèêàëåí.

31
00:05:06,384 --> 00:05:08,588
Äàé äà ïîãëåäíà.

32
00:05:08,588 --> 00:05:10,432
Åòî òàêà.

33
00:05:29,586 --> 00:05:31,510
Êàêâî çà áîãà...

34
00:05:59,841 --> 00:06:02,927
Îò ó÷àñòúêà êàçàõà, ÷å ñè
ïðåòúðïÿë ïðîèçøåñòâèå.

35
00:06:04,329 --> 00:06:07,295
Îöåíÿâàì òîâà, ÷å ñå îòáè...

36
00:06:07,295 --> 00:06:09,699
...íî ìîæå äà íå ñúì ñàì.

37
00:06:12,704 --> 00:06:14,828
Êàçàõ òè äà íå êàðàø ðú÷íî.

38
00:06:16,231 --> 00:06:17,754
Íÿìà äà ïîâÿðâàø.

39
00:06:18,675 --> 00:06:21,240
Ñîíè èìà âòîðà
îïåðàöèîííà ñèñòåìà

40
00:06:21,240 --> 00:06:23,484
êîÿòî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ
íà ïîçèòðîííèÿ ìó ìîçúê.

41
00:06:23,484 --> 00:06:25,528
Íÿìà íèêàêâà ëîãèêà.

42
00:06:25,528 --> 0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #