Bulgarian Subtitles I, Robot (2004)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called I, Robot

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: n/a

Bulgarian subs for I, Robot.
Another lang for I, Robot.

Download containts:
I.Robot.TELECINE.TUN.RE-ENC.XviD-iRB.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......:04:17,000
Ñïóí, ÷îâå÷å, êúäå áåøå?

21
00:04:17,300 --> 00:04:19,900
- Äàëå÷.
- Äàëå÷, à? Íà ïî÷èâêà?

22
00:04:20,200 --> 00:04:21,100
Ðàäâàì ñå çà òåá.

23
00:04:21,400 --> 00:04:22,600
Ñëóøàé, òðÿáâà ìè åäíà óñëóãà.

24
00:04:22,900 --> 00:04:24,700
Òðÿáâà ìè êîëàòà òè
çà 10-15 ìèíóòè.

25
00:04:24,900 --> 00:04:26,200
Òîçè ïúò å ðàçëè÷íî, Ñïóí.

26
00:04:26,500 --> 00:04:29,700
Òÿ å ñòðàõîòíî ìîìè÷å
è å ìíîãî ñòðàñòíà.

27
00:04:29,800 --> 00:04:31,400
Èñêàì ÿ íà çàäíà ïðàøêà, Ñïóí.

28
00:04:31,700 --> 00:04:32,500
Êàêâî îçíà÷àâà òîâà èçîáùî?

29
00:04:32,800 --> 00:04:36,300
Çíàåø êàêâî îçíà÷àâà. Ñòèãà ñè ñå ïðàâèë
è ìè äàé êëþ÷îâåòå.

30
00:04:36,300 --> 00:04:38,600
Ïúðâî, ñïðè äà ðóãàåø,
çàùîòî íå ñè äîáúð â òîâà.

31
00:04:38,700 --> 00:04:41,600
- Òðÿáâà ìè ñàìî çà ìàëêî, ìîëÿ òå.
- Âúðâè ñè ó äîìà.

32
00:04:41,600 --> 00:04:43,600
Äîáðå, Ñïóí, äîáðå.

33
00:05:03,900 --> 00:05:05,600
Ãîâîðè ëè ñ Ìàðñè?

34
00:0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #