Greek Subtitles Sex Drive (2008)

Download this subtitles in Greek language for movie called Sex Drive

Subtitles created: 2013-06-18 12:48:41
Size: 106161 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Greek subs for Sex Drive.
Another lang for Sex Drive.

Download containts:
SEXDRI~1-gre.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......

23
00:01:13,848 --> 00:01:18,182
ëÞøåéò êáé Üëëá ðïõ èá êÜíïõí
ìåãáëýôåñç ôçí ôáéíßá.

24
00:01:18,253 --> 00:01:21,017
Êáé áõôü óçìáßíåé ÷áìçëÞò
óôÜèìçò ðáñáãùãÞ ãéá åóÜò,

25
00:01:21,089 --> 00:01:22,078
Ôïí èåáôÞ.

26
00:01:22,323 --> 00:01:26,851
Áí äåí Ý÷åôå äåß ôï Sex Drive,
ðáñáêáëþ,

27
00:01:26,928 --> 00:01:29,396
Ìçí äåßôå áõôÞí ôçí Ýêäïóç ðñþôá.

28
00:01:29,464 --> 00:01:33,195
Äåßôå ôçí èåáôñéêÞ Ýêäïóç
êáé ìåôá áõôÞ.

29
00:01:33,268 --> 00:01:34,360
Ãéáôß;

30
00:01:34,436 --> 00:01:38,998
Ãéáôß áõôÞ ç Ýêäïóç åßíáé ìáëáêßá.

31
00:01:46,114 --> 00:01:50,073
Óõãíþìç, ðáñáôÞñçóá ðùò
Ý÷ïõìå ôï ßäéï ôáôïõÜæ.

32
00:01:50,151 --> 00:01:52,119
Ôï äéêü ìïõ åßíáé... Åßíáé áðï ðßóù.

33
00:01:52,187 --> 00:01:55,987
¸÷ù Ýíá ôñï÷üóðéôï ðßóù,
áí èåò åëá íá ôï äåßò...

34
00:02:03,098 --> 00:02:05,293
Ùñáßá. Ãéáôé äåí êÜíïõìå åíá áêüìá;

35
00:02:26,054 --> 00:02:29,046
Ðáßæïõìå åíáíôßïí ôïõ Ìßóéãêáí óå 2
åâäïìÜäåò.

36
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #