Polish Subtitles Supernatural (2005)

Download this subtitles in Polish language for movie called Supernatural

Subtitles created: 2011-10-26 09:43:36
Size: 24120 bytes
Format of subtitles: mpl
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for Supernatural.
Another lang for Supernatural.

Download containts:
Supernatural.S01E03.HR.HDTV.AC3.5.1.XviD-UMD.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......z³em.
[2083][2099]Jezioro Manitoc w Wisconsin.
[2100][2123]W zesz³ym tygodniu|18-letnia Sophie Carlton.
[2124][2149]Posz³a pop³ywaæ w jeziorze|i ju¿ nie wróci³a.
[2153][2179]W³adze szuka³y jej cia³a|i nic nie znaleŸli.
[2181][2209]Sophie Carlton jest trzeci¹ osob¹,|która utonê³a tam w tym roku.
[2210][2228]Tamtych cia³ równie¿ nie odnaleziono.
[2229][2249]- Pogrzeb by³ 2 dni temu.|- Pogrzeb?
[2250][2266]Tak.|Pochowali pust¹ trumnê.
[2267][2295]Dla uspokojenia sumienia.|Niewa¿ne.
[2300][2334]Dla uspokojenia?|Jakiego uspokojenia?
[2336][2376]Dean, ludzie tak po prostu nie znikaj¹,|tylko inni przestaj¹ ich szukaæ.
[2391][2405]Chcesz mi,|coœ przez to powiedzieæ?
[2406][2439]Trop taty jest coraz trudniejszy,|do odnalezienia.
[2440][2476]- Dok³adnie. Ale co na to poradzimy?|- Nie wiem. Cokolwiek.
[2477][2497]Wiesz co? Zaczynasz mnie|wkurzaæ tym podejœciem.
[2502][2517]Myœlisz, ¿e ja go nie chce znaleŸæ?
[2518][2530]Wiem, ¿e chcesz, tylko...
[2531][2550]By³em przy nim przez .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #