Greek Subtitles Proof (2011)

Download this subtitles in Greek language for movie called Proof

Subtitles created: 2011-11-11 02:44:37
Size: 44072 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 23.980
Number of CDs: 1

Greek subs for Proof.
Another lang for Proof.

Download containts:
Terra.Nova.S01E07.HDTV.XviD-LOL.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......
Nightfalls

21
00:01:04,507 --> 00:01:08,194
Áðüäïóç Äéáëüãùí/ÅðéìÝëåéá
kexag31 - R3b3L - Soukie - lykos72 - eboussa

22
00:01:08,252 --> 00:01:10,719
ÄéáíïìÞ Õðïôßôëùí
www.subs.gr

23
00:01:11,217 --> 00:01:13,384
- Ãåéá.
- Ëïéðüí ðùò ðÞãå;

24
00:01:13,504 --> 00:01:14,907
Äåí øõëëéÜóôçêå ìßá.

25
00:01:15,027 --> 00:01:16,691
- ÐÜìå;
- Íáé.

26
00:01:19,400 --> 00:01:23,007
ÖïâÜìáé üôé ôï ìõóôçñéþäåò áíôéêåßìåíï
ôçò Ìßñá, èá ðáñáìåßíåé ôÝôïéï.

27
00:01:23,127 --> 00:01:26,219
Ôï ìüíï ðïõ ìðïñþ íá ðù ìå âåâáéüôçôá
åßíáé üôé ó÷åäéÜóôçêå ãéá íá áíïé÷ôåß.

28
00:01:26,339 --> 00:01:29,323
Íáé, äåí öáßíïíôáé
íá õðÜñ÷ïõí ñáöÝò...

29
00:01:30,251 --> 00:01:32,761
êïõìðéÜ Þ äéáêüðôåò
êáíåíüò åßäïõò, áëëÜ...

30
00:01:33,834 --> 00:01:35,479
Åäþ äåò!

31
00:01:38,397 --> 00:01:40,371
Ôé âëÝðù åäþ;
Äéáöþô.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #