Greek Subtitles The Innkeepers (2012)

Download this subtitles in Greek language for movie called The Innkeepers

Subtitles created: 2012-01-08 06:46:25
Size: 48369 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: 25.000
Number of CDs: 1

Greek subs for The Innkeepers.
Another lang for The Innkeepers.

Download containts:
The.Innkeepers.2011.HDRiP.XviD.AC3-SiC.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......00:05:05,696
Êïßôáîå ðéï êïíôÜ. Äå ôï åßäá ôçí ðñþôç öïñÜ.
Èá åêðëáãåßò.

24
00:05:06,539 --> 00:05:08,392
Ðïëý åíôõðùóéáêü.

25
00:05:35,364 --> 00:05:38,478
Êüðáíå.

26
00:05:38,743 --> 00:05:40,398
Ôüóï êáëü.

27
00:05:41,432 --> 00:05:44,108
ÈåÝ ìïõ, êÜèå öïñÜ.

28
00:05:45,082 --> 00:05:47,061
ÈåÝ ìïõ.

29
00:05:59,073 --> 00:06:01,388
Ðïéï äùìÜôéï ðÞñåò;

30
00:06:01,978 --> 00:06:03,711
216.

31
00:06:03,712 --> 00:06:07,401
- ÖõóéêÜ.
- Ôï Ý÷ù áðü ÷èåò, Ýôóé ðÜåé.

32
00:06:08,068 --> 00:06:10,075
Ôï 225 åßíáé ðéáóìÝíï.

33
00:06:10,076 --> 00:06:14,539
¼ëá ôá õðüëïéðá åßíáé äéáèÝóéìá.

34
00:06:14,540 --> 00:06:18,311
Ìüíï óôï äåýôåñï üñïöï, áðü üôé èõìÜóáé.
Ï ôñßôïò Ý÷åé Þäç ôåëåéþóåé.

35
00:06:18,312 --> 00:06:23,743
- ¸íáò ðåëÜôçò; ×Üëéá ìáýñá.
- Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá ðùò ðÜìå ãéá ðôþ÷åõóç.

36
00:06:27,223 --> 00:06:30,179
ÊáëÜ, èá ðÜñù ôï äùìÜôéï 214.

37
00:06:33,999 --> 00:06:41,329
- ÓêÝöôçêá, ëåò íá êÜíïõìå .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #