Polish Subtitles Salaire De La Peur, Le (1953)

Download this subtitles in Polish language for movie called Salaire De La Peur, Le

Subtitles created: 2011-07-27 15:45:14
Size: 64484 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for Salaire De La Peur, Le.
Another lang for Salaire De La Peur, Le.

Download containts:
Le Salaire De La Peur (PL).txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

....... pyta?
{9955}{10031}Jesteœcie jedynie band¹ w³óczêgów.
{10083}{10135}Tylko siê obijacie...
{10138}{10228}i odstraszacie|ca³¹ klientelê.
{10232}{10298}Sp³ywajcie st¹d,|bo zawo³am policjê.
{10325}{10389}Mo¿e wreszcie siê wami zainteresuj¹.
{10392}{10421}Donosiciel!
{10424}{10493}Jestem tutejszym obywatelem,|a nie wszawym cudzoziemcem.
{10495}{10553}Co za zaszczyt dla bia³ej rasy!
{10712}{10749}Czego chcesz?
{10752}{10823}S³ysza³eœ?|Wynoœ siê st¹d!
{10848}{10900}Jeœli siê dowiem,|¿e dotkn¹³eœ choæ jednego...
{10903}{11041}- ...jej w³osa...|- Ja? Nie móg³bym jej skrzywdziæ!
{11063}{11101}Przeciwnie.
{11110}{11157}Chcê jej tylko pomóc.
{11165}{11212}Czy¿ nie, dziecinko?
{11227}{11290}IdŸ do mojego pokoju.|Zaraz tam przyjdê.
{11300}{11335}Dobrze, proszê pana.
{11372}{11410}Zostaw to.
{11533}{11585}Szukasz k³opotów?
{11590}{11680}Znikaj st¹d,|ty leniwy w³óczêgo!
{11684}{11756}- Ty bezwartoœciowy œmieciu!|- Spokojnie!
{11760}{11840}- Wynocha st¹d!|- Ulica jest dla ka¿dego.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #