Polish Subtitles Chris Carter (n/a)

Download this subtitles in Polish language for movie called Chris Carter

Subtitles created: 2016-02-01 00:23:42
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Polish subs for Chris Carter.
Another lang for Chris Carter.

Download containts:
The.XFiles.S10E01.720p.HDTV.DIVX.ReEncode.5.1.JMLE.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......Ameryce Pó³nocnej

18
00:01:16,701 --> 00:01:18,870
/i by³o tak od zarania dziejów...

19
00:01:18,912 --> 00:01:24,042
/W epoce kamienia, a nawet w biblijnych
/odniesieniach w naszym wspó³czesnym ¿yciu.

20
00:01:24,710 --> 00:01:26,210
/W 1947 roku Kenneth Arnold

21
00:01:26,253 --> 00:01:29,965
/zobaczy³ dziewiêæ niezidentyfikowanych
/obiektów z okna swej awionetki,

22
00:01:30,007 --> 00:01:34,051
/zaraz po pamiêtnej katastrofie
/w Roswell i jej s³ynnej przykrywce.

23
00:01:34,093 --> 00:01:39,724
/W 1957 roku widziano UFO nad nasz¹ stolic¹.
/Pentagon udziela³ konferencji prasowych.

24
00:01:39,765 --> 00:01:44,396
/W 1967 roku wielu œwiadków
/z Bazy Si³ Powietrznych w Malmstrom w Montanie

25
00:01:44,438 --> 00:01:45,855
/widzia³o wznosz¹ce siê myœliwce,

26
00:01:45,897 --> 00:01:49,902
/które przegrywa³y z UFO,
/wzlatuj¹cymi na wysokoœæ 60 km,

27
00:01:49,942 --> 00:01:53,405
/czyli na pu³ap dwukrotnie wiêkszy
/od mo¿liwoœci n.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #