Bulgarian Subtitles Nigel Simpkiss (n/a)

Download this subtitles in Bulgarian language for movie called Nigel Simpkiss

Subtitles created: 2016-02-05 00:04:30
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Bulgarian subs for Nigel Simpkiss.
Another lang for Nigel Simpkiss.

Download containts:
top.gear.polar.special.hdtv.xvid-bul.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......îäà÷ ùå èì áúäå Ìàòè ÌàêÍåèð

21
00:01:42,588 --> 00:01:47,049
åäíà îò íàé-äîáðèòå èçñëåäîâàòåëêè
è ñúñòåçàòåëêè ñúñ øåèíè â ñâåòà

22
00:01:47,121 --> 00:01:51,371
Êó÷åòàòà æèâåÿò òóê îò 4000 ãîäèíè
Òå ìîãàò äà ìèíàò ïðåç âñè÷êî

23
00:01:51,379 --> 00:01:53,700
Ìîãàò äà ìèíàò ïðåç ñòóä è ñíåæíà âèåëèöà

24
00:01:53,790 --> 00:01:59,490
Ìîåòî êó÷å ìîæå äà íàìåðè äåáåëèÿò ëåä
è äà ìèíå ëåñíî ïðåç íåãî , òîè ùå íàìåðè ìàðøðóò

25
00:01:59,580 --> 00:02:03,330
Çíà÷è òîâà å òåðåí è âðåìå...
Äà

26
00:02:03,410 --> 00:02:04,830
. .çà êîèòî ñà íàïðàâåíè.

27
00:02:04,910 --> 00:02:08,870
- È êàêâî çà. . . òóêî ùî ñå èçïèêàõà âúðõó ìåí.

28
00:02:08,950 --> 00:02:11,580
Òðÿáâà ëè äà ïèêàÿò âúðõó ìåí?
Òå ñà áúðçè

29
00:02:16,160 --> 00:02:18,240
Çà äà ïîáåäÿ ÷îâåêúò ñòúëá

30
00:02:18,330 --> 00:02:22,910
Àç ùå èçïîëçâàì , åñòåñòâåíî
ïèêàï Òîèîòà

31
00:02:23,830 --> 00:02:26,160
Òîâà å äîñòà çäðàâà êîëà

32
00:02:26,250 --> 00:02:32,240
.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #