Hebrew Subtitles West Side Story (1961)

Download this subtitles in Hebrew language for movie called West Side Story

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: n/a
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: n/a

Hebrew subs for West Side Story.
Another lang for West Side Story.

Download containts:
West.Side.Story-DVDRipp.5.03-Bivx-US.AC3-FR.MP3-[FDT]-cd2.sub
West.Side.Story-DVDRipp.5.03-Bivx-US.AC3-FR.MP3-[FDT]-cd1.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......}{3463}äðòø ìà æ÷å÷ ìòáåãä|äåà öøéê ùðä áîåñã
{3465}{3539}æå ìà ñúí áòéä|ùì àé äáðä
{3541}{3605}áôðéí òîå÷ äåà ìà èåá- |àðé ìà èåá-
{3607}{3682}àðå ìà èåáéí, àðå ìà èåáéí|àðå àøöééí ìà èåáéí
{3684}{3745}âí äèåáéí ùáéððå|äí ìòæàæì ìà èåáéí
{3800}{3871}äáòéä äéà ùäåà òöìï- |äáòéä äéà ùäåà ùåúä-
{3873}{3942}äáòéä äéà ùäåà îùåâò- |äáòéä äéà ùäåà îñøéç-
{3943}{4017}äáòéä äéà ùäåà äåìê åâãì- |äáòéä äéà ùäåà îáåâø-
{4019}{4098}÷øåô÷é, éù ìðå áòéåú|îùìðå
{4100}{4197}éå, äùåèø ÷øåô÷é|àðçðå ëåøòéí òì áøëéðå
{4198}{4293}ëé àó àçã ìà øåöä áçåø|òí îçìä çáøúéú
{4295}{4404}éå, äùåèø ÷øåô÷é|îä ðòùä
{4427}{4505}éå, äùåèø ÷øåô÷é|ìòæàæì àéúê
{4600}{4673},úåãä, â'ðèìîï|.åâáøåú
{4675}{4725},ìà îàåçø ìê|?áééáé â'åï
{4727}{4783}.éù ìé ðãåãé ùéðä, ãå÷|.éåúø îéãé ãàâåú
{4785}{4850}?äàí îéùäå îéëí øàä àú èåðé äìéìä- |.úäéä áèåç ùøàéðå-
{4852}{4900}äåà äéä àîåø|.ìð÷åú àú äçðåú
{4902}{4972}àæ àåìé äåà äçìéè|.ìð÷åú àú äô.ø. áî÷åí
{5067}{5133}?ãå÷, àúä ìà òåîã ìñâåø ëòú- |?àðé ìà-
{5135}{5.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #