Polish Subtitles Wolf (1994)

Download this subtitles in Polish language for movie called Wolf

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: n/a

Polish subs for Wolf.
Another lang for Wolf.

Download containts:
wolf-pl.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......{12762}ChodŸmy do twojego protegowanego.
{12850}{12943}Willie, w³aœnie myœla³em o tobie.
{12948}{13010}Maude Waggins.
{13015}{13131}Uratowa³aœ mi ¿ycie. Dziêki|"What About Us Girls?"...
{13136}{13221}- Zrozumia³eœ, ¿e musisz pisaæ.|- Przeciwnie.
{13226}{13323}Zrozumia³em, ¿e jeœli to kwestia|tAldentu, to ja go nie posiadam.
{13328}{13419}- Dobrze, ¿e to ciê powstrzyma³o.|- Uwielbiam ciê.
{13424}{13574}- Ja go tego nauczy³em.|- Wczeœniej gnêbi³em moich pisarzy.
{13616}{13799}Maude przy³¹czy siê do nas, jeœli|odejdziemy. Pamiêtasz jej kontrakt?
{13804}{13918}Nastêpna jej ksi¹¿ka jest nasza. Do|dalszych dwóch mamy pierwszeñstwo.
{13923}{14070}A co ze wspomnieniami na 80|stron moich ukochanych restauracji?
{14075}{14149}Bierzemy wszystko. W kontrakcie|nie ma takich wytycznych.
{14154}{14242}W takim ranie od razu|zacznê w nich jadaæ.
{14247}{14365}Cz³owiek umiej¹cy rozpoznaæ|utAldentowanych pisarzy to rzadkoœæ.
{14411}{14529}Will. Do Zobaczenia u Jasona.
{14665}{14759}W lipan.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #